Nyhetsbrev

Hej alla medlemmar!

Det händer väldigt mycket just nu och vi i styrelsen känner det angeläget att sprida den information som vi får på olika sätt till alla medlemmar. Vi vill också öka kontakterna mellan styrelsen och medlemmarna samt mellan medlemmarna under året, inte bara i samband

med att vi träffas på den nationella konferensen.

Som ett led i detta, kommer vi ånyo att undersöka möjligheterna att knyta en chattfunktion till hemsidan. Vi kommer också att införa regelbundna nyhetsbrev med aktuell information. Det ni just nu läser är det första nyhetsbrevet.

Som ni väl alla vet genomfördes den 1 januari 2013, en ändring i Lagen, (Lag om ändrad könstillhörighet i vissa fall 1972:119), innebärande att kraven på att vara ogift resp svensk medborgare nu är strukna. Rent konkret innebär det att man kan vara gift eller ogift och få fastställelse i ändrad könsidentitet. Däremot får man inte vara registrerad partner, eftersom registrerat partnerskap är en samlevnadsform mellan två personer av samma kön.

Önskar den som är registrerad partner få fastställelse i annan könsidentitet, måste man först antingen upplösa sitt registrerade partnerskap, eller omvandla det till äktenskap. Därför behövs fortfarande personbevis med den uppgiften.

Vad gäller svenskt medborgarskap är det nu struket, istället ska man vara varaktigt bosatt i landet, vilket innebär att man är folkbokförd här och har permanent uppehållstillstånd, vilket man också behöver styrka med personbeviset. Den här ändringen är till stor glädje för många personer, som vill fortsätta vara gifta efter en ändring av könstillhörigheten eller som, av olika skäl, ännu inte hunnit få ett svenskt medborgarskap eller faktiskt inte önskar ha det.

När det gäller kravet på sterilitet eller ”på annat sätt upphävd fortplantningsförmåga”, var intentionerna att även detta skulle slopas, men man har skjutit på det eftersom det var en hel del arbete med att kolla igenom att det skulle harmonisera med andra lagar, som kanske skulle behöva ändras. Inom juridiken är det nämligen viktigt att lagar inte säger emot

varandra. Proposition är lagd och riksdagen förväntas besluta att en ny lag, som upphäver steriliseringskravet ska träda i kraft den 1 juli i år. Dock har redan nu en person överklagat beslut om att inte få fastställelse, utan att uppvisa bevis om sterilitet, med hänvisning till att det strider mot Europakonventionen. Förvaltningsrätten har gett bifall till överklagandet och

det domslutet har nu ägt laga kraft.

Det innebär således att, trots att vi har en lag som säger att man ska vara steriliserad för att få fastställelse vad gäller ändrad könstillhörighet, så gäller inte det. Rättsliga rådet har valt att ändra sin praxis i enlighet med detta, vilket innebär att redan nu beviljas alla som ansöker om ändrad könsidentitet och där det inte finns andra hinder, fastställelse utan krav på sterilitet. Detta innebär vidare att i dagsläget, beviljas alla fastställelse direkt, dvs fastställelse

kommer före operation.

Detta kommer i sin tur innebära att vi har fler personer med en juridisk könstillhörighet som kvinna men med en manlig underlivsanatomi och vice versa.

Med anledning av den här förändringen har också fler patienter börjat efterfråga möjligheter att spara ägg resp spermier, för att den vägen kunna bevara fertilitet trots hormonbehandling och ev operation. Diskussioner har startat med fertilitetsenheter, bl a här i Stockholm, med anledning av detta.

Socialstyrelsen har startat ett arbete med att ta fram ett kunskapsstöd för utredning och vård av patienter med könsidentitetsproblematik. I det arbetet är flera av föreningens medlemmar engagerade, bl a med granskning av vetenskapligt underlag och värdering av relevansen av det samma. På hemsidan finns nu en uppdaterad version av föreningens vårdprogram för utredning av könsidentitetsproblematik. Vårdprogrammet är relativt kortfattat och allmänt hållet, det bedöms inte meningsfullt att utveckla detta vidare i nuläget, utan vi avvaktar resultatet av Socialstyrelsens arbete med kunskapsstödet.

Avslutningsvis vill jag påminna om den Nationella konferensen som kommer att äga rum i Stockholm, den 6 – 8 november. Vi kommer att hålla till på hotell Foresta på Lidingö, så oavsett allt annat kommer vi att kunna bjuda på havsutsikt! Programmet är inte klart, men i mitten av maj planerar vi att åtminstone ha ett preliminärt program och då kommer också inbjudan och möjlighet att anmäla sig att gå ut. Med tanke på att våra huvudmän ofta tar ganska lång tid på sig att ordna med beslut och betalning, kan det vara bra att vara ute i lite

god tid.

Att önska glad påsk har nu blivit försent, men det finns ju flera andra trevliga helger att se fram emot i vårsolens sken! Nästa nyhetsbrev planeras till mitten av maj.

Gunilla Svartvik

Ordförande SFTH