Nyhetsbrev

Bästa medlemmar,

Styrelsen tillsammans med den lokala värden i Västra Götalandsregionen arbetar för fullt för att arrangera årets konferens. Vår ambition är att komma ut med inbjudan och med det preliminära programmet senast i maj månad. Ni kan dock redan idag notera i era almanackor att konferensen kommer att gå av stapeln på Gothia Towers i Göteborg mellan den 25 och 27 november 2015. Huvudtemat kommer att bli fertilitet, hormonell behandling och kirurgi hos barn och vuxna med könsdysfori.

Flera har noterat att det är svårt att logga in på vår hemsida. Inom kort kommer vår sekreterare att skicka ut en lathund till er alla för att underlätta inloggningen. Förhoppningen är att ni skall kunna nå styrelsen på ett enkelt sätt via hemsidan och komma åt viktig information när ni så önskar.

Föreningens ekonomi är fortsatt god, vilket ger utrymme för det stipendium som vi har aviserat på det senaste årsmötet. Vi arbetar för att ni skall kunna ansöka om detta stipendium senare under våren.

Utifrån det beslut som fattades på årsmötet har vi skickat in ett yttrande till Socialstyrelsen angående deras formulering att vissa psykiatriska tillstånd med fördel ibland kan behandlas av utredningsteamen. Yttrandet kan ni läsa i bilaga 1.

Ni har fått komma in med synpunkter till era yrkesföreträdare i styrelsen angående Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för vård och behandling av barn och ungdomar med könsdysfori. Föreningens remissvar finner ni i bilaga 2.

Regeringen beslutade i februari 2014 att tillsätta en särskild utredning med uppdrag att se över bestämmelserna om åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet i könstillhörighetslagen. Från professionens sida har Per-Anders Rydelius och jag medverkat som experter i denna utredning. Betänkandet som lämnades till stadsrådet i januari i år bifogas som bilaga 3.

Till sist vill jag påminna er om att betala årets medlemsavgift samt att skicka förslag till styrelsen angående föreningens nya namn. På årsmötet har man kommit med önskemål om att det nya namnet skall avspegla att det handlar om en professionell förening samt att det är önskvärt med en bra förkortning som man kommer ihåg och är lätt att säga. Vi väntar med spänning på era förslag!

Å styrelsens vägnar

Attila Fazekas

ordförande