Kallelse till årsmöte

Plats: Gothia Towers, Göteborg

Tid: 2015-11-26, kl. 13.00 – 14.30

Dagordning

 1. Mötets öppnande

 2. Val av mötesordförande

 3. Val av mötessekreterare

 4. Val av 2 justerare tillika rösträknare

 5. Upprättande och godkännande av röstlängd

 6. Prövning av om årsmötet blivit behörigen sammankallat

 7. Godkännande av dagordning

 8. Framläggande av

 1. styrelsens verksamhetsberättelse

 2. kassörens redogörelse

 3. revisorernas berättelse

 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

 2. Bestämmande av årsavgift för nästkommande år

 3. Val av styrelsemedlemmar

 4. Val av valberedning

 5. Val av revisorer

 6. Föreningens hemsida

 7. Föreningens stipendium

 8. Föreningens eventuella nya namn

 9. Övrigt

 10. Mötet avslutas

Väl mött!

Attila Fazekas

Ordförande