Nyhetsbrev nr 1/2016

Bästa medlemmar,

Styrelsen har tillsammans med den lokala värden från Umeå påbörjat arbetet med att arrangera årets konferens. Ni har redan fått information om att konferensen kommer att gå av stapeln mellan den 16 och 18 november. Vi kommer att kunna ha konferens och logi under samma tak, i det nybyggda konferenscentret Väven. I nästa nyhetsbrev kommer ni att få läsa om programmet.

Föreningens ekonomi är fortsatt god. Förra årets konferens gav ett litet överskott.

Hemsidan är uppdaterad bl. a. med material från fjolårets konferens. Ni kan gärna gå in på hemsidan och kontrollera om era personliga uppgifter på medlemslistan stämmer. Om någonting behöver korrigeras kan ni ta kontakt direkt med föreningens sekreterare på christina.e.askman@skane.se.

Årsmötet i Göteborg har gett styrelsen i uppdrag att skicka en skrivelse till Socialdepartementet, SKL och Socialstyrelsen om ojämlikhet i vården över landet beträffande vissa behandlingar för våra brukare. Detta arbete har vi nu påbörjat och ambitionen är att kunna skicka in det till de berörda myndigheterna under våren.

Styrelsen har beslutat på senaste möte att revidera vårt vårdprogram utifrån Socialstyrelsens kunskapsstöd både för vuxna och barn med könsdysfori. Vår förhoppning är att kunna presentera ett genomarbetat förslag på årsmötet i Umeå.

Å styrelsens vägnar
Attila Fazekas
ordförande