Kallelse till årsmöte 2016

Plats: Väven, Umeå

Tid: 2016-11-17, kl. 13.15 – 14.45

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av 2 justerare tillika rösträknare

5. Upprättande och godkännande av röstlängd

6. Prövning av om årsmötet blivit behörigen sammankallat

7. Godkännande av dagordning

8. Framläggande av

  1. styrelsens verksamhetsberättelse

  2. kassörens redogörelse

  3. revisorernas berättelse

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

10. Bestämmande av årsavgift för nästkommande år

11. Val av styrelsemedlemmar

12. Val av valberedning

13. Val av revisorer

14. Föreningens hemsida

15. Föreningens stipendium

16. Föreningens namn

17. Övrigt

18. Mötet avslutas

Väl mött!

Attila Fazekas

Ordförande