RESESTIPENDIUM 2017

Två ansökningstillfällen under 2017, se nedan.

Belopp: upp till 10000 kr/tillfälle.

Den som söker ska vara yrkesverksam inom området och medlem i SFTH samt vara villig att sprida den kunskap stipendiaten tillägnat sig.

Beloppet ska inte täcka kostnader som normalt ingår i personens yrkesutövande.

Geografisk spridning eftersträvas bland stipendiater samt professioner.

Vid flera likvärdiga sökande sker urval genom lottning.

Senaste ansökningstid 31/3 respektive 30/9.

Behandlas av styrelsen på styrelsemöte närmast efter sista ansökningsdag.

Skriftlig redogörelse ska inom 6 månader efter avslutad aktivitet inlämnas till styrelsen.

Blankett för ansökan.