Kallelse till årsmöte 2017

Plats: Clarion Hotel & Congress Malmö live

Tid: 2017-11-16, kl. 10.50 – 12.15

Dagordning

 1. Mötets öppnande

 2. Val av mötesordförande

 3. Val av mötessekreterare

 4. Val av 2 justerare tillika rösträknare

 5. Upprättande och godkännande av röstlängd

 6. Prövning av om årsmötet blivit behörigen sammankallat

 7. Godkännande av dagordning

 8. Framläggande av

 1. styrelsens verksamhetsberättelse

 2. kassörens redogörelse

 3. revisorernas berättelse

 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

 2. Bestämmande av årsavgift för nästkommande år

 3. Val av styrelsemedlemmar

 4. Val av valberedning

 5. Val av revisorer

 6. Föreningens hemsida

 7. Föreningens stipendium

 8. Föreningens namn

 9. Medlemskap i föreningen

 10. Övrigt

 11. Mötet avslutas

Väl mött!

Attila Fazekas

Ordförande