Öppet brev från Svensk Förening för Transpersoners Hälsa (SFTH) med anledning av Socialstyrelsens beslut angående Nationell Högspecialiserad vård

Svensk Förening för Transpersoners Hälsa (SFTH) är en yrkesförening vars ändamål är att utifrån ett tvärvetenskapligt och multidisciplinärt perspektiv bidra till att öka och sprida kunskap avseende utredning och behandling av personer med könsdysfori. Det är föreningens strävan att för denna grupp verka för rättvis vård och likvärdigt omhändertagande över landet.

Föreningens medlemmar har sedan tidigare uppmärksammat att vården för personer med könsdysfori inte är jämlik i landet. Socialstyrelsens senaste beslut om Nationell Högspecialiserad Vård för individer med könsdysfori kommer enligt vår bedömning ytterligare spä på denna ojämlikhet i stället för att avhjälpa. Socialstyrelsens bedömning betyder i praktiken att vården kommer att koncentreras till tre enheter i Mellansverige eftersom endast Stockholm, VG-region och Linköping har könsbekräftande kirurgi. Enligt Socialstyrelsen överväger nyttan av dessa tre enheter de svårigheter som Sveriges geografi innebär. Vi ifrågasätter starkt om så är fallet. Geografin spelar stor roll när man söker en vård som pågår under minst ett par år och innebär många besök. De minst psykiskt resursstarka individerna har redan nu svårigheter att resa till de centra som existerar idag. För vissa personer innebär en resa på bara ett par mil en väldigt stor utmaning med stark oro och inte sällan ångest. Långa resor kommer att försvåra närståendes deltagande i utredning och behandling i samma utsträckning som idag vilket återigen drabbar de minst resursstarka.

Socialstyrelsen argumenterar att kompetensförsörjningen säkras på bästa sätt genom att endast ha tre enheter i landet. I praktiken kommer detta dock att medföra att arbetet på övriga centra avstannar vilket i sin tur medför att kompetent personal lämnar detta fält. Man kommer då att behöva rekrytera nya medarbetare till de tre enheterna vilket tar tid. Det är sedan många år tillbaka dessutom svårt att hitta kompetenta, engagerade medarbetare som också behöver stå ut med den mediala uppmärksamhet som det har varit de senaste åren. Vår slutsats är därför att Socialstyrelsens beslut snarare innebär förlust av kompetent personal vilket leder till ännu längre väntetider för de som söker sig till denna vård.

Beslutet om att bedriva könsdysforivård vid endast tre enheter där könsbekräftande kirurgi utförs bedömer vi inte ger förutsättningar för jämlik och högkvalitativ vård till alla de personer som behöver vår service. 

Lund, den 7 januari 2021

Å föreningens vägnar
Attila Fazekas
ordförande

Brevet finns även som PDF i Biblioteket (länk)

Lämna ett svar